Generell språkstörning

Generell språkstörning innebär att barnet har svårt med alla språkets funktioner det vill säga att både den språkliga förståelsen och uttrycksförmågan är påverkad.

Expressiv språkstörning

En expressiv språkstörning innebär att barnet har svårt att uttrycka sig men har en åldersadekvat språklig förståelse.

Fonologisk språkstörning

En fonologisk språkstörning innebär uttalssvårigheter samt svårigheter att uppfatta och skilja på språkljud och att kunna höra var i orden ljuden finns.

Språkstörning och flerspråkighet

Allt fler barn i Sverige är flerspråkiga. Flerspråkiga barn med språkstörning är en missförstådd och allt för ofta förbisedd grupp. Detta beror delvis på alla de myter som uppkommit kring flerspråkighet. En av dessa missuppfattningar är att flerspråkiga barn är generellt sena i sin språkutveckling, vilket inte är sant.

Språkstörning i samband med andra svårigheter

Ca 60 % av barnen som går hos logoped får senare en neuropsykiatrisk diagnos såsom autism, ADHD/ADD eller utvecklingsstörning. Ett av de första symtomen på neuropsykiatriska svårigheter är ofta en försenad språkutveckling och barnet remitteras därför först till en logoped.

Dyslexi

Specifika läs- och skrivsvårigheter, även kallat dyslexi, kännetecknas av svårigheter med avkodning, stavning och ordigenkänning som påverkar läsflytet.

Selektiv mutism

Selektiv mutism är en oförmåga att tala i vissa sociala situationer, trots att man kanske vill eller kan prata i andra situationer.