Integritetspolicy Lingo AB

1. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress. Att behandla personuppgifter innebär att en eller flera åtgärder utförs. Exempel på detta är insamling, lagring, bearbetning eller överföring av uppgifterna.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Lingo AB personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi har om dig och den behandling som beskrivs nedan. Har du frågor kring dataskydd och personuppgifter så är du välkommen att kontakta Lingo per e-post, post eller telefon.

Telefon: 073 638 08 76
E-post: peter@lingostudios.com
Birger Jarlsgatan 57, 113 56 Stockholm

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att använda Mamborado Logoped anger du din e-postadress för att verifiera att du är verksam logoped. Om nu prenumererar på något av våra nyhetsbrev samlar vi även in din e-postadress för att kunna skicka ut nyhetsbreven.

4. Hur behandlar vi personuppgifterna?

Kostnadsfri app för logopeder
Vi inhämtar din e-postadress för att verifiera att du är verksam logoped. Detta gör vi genom att kontrollera att adressen är knuten till en arbetsplats. Den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse, för att kunna ge dig som logoped kostnadsfri tillgång till appen Mamborado Logoped.

Nyhetsbrev
Vi inhämtar din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev med information till dig som förälder eller yrkesverksam inom logopedi eller pedagogik. Den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse, för att kunna tillhandahålla relevant information om språkutveckling, uppdateringar i våra appar och nyheter i professionen.

Fråga logopeden
Skickar du in en fråga kring barns språkutveckling till vår kostnadsfria tjänst Fråga logopeden så behandlar vi dina uppgifter för att svara på din fråga, samt för att lägga upp en anonymiserad fråga på hemsidan om frågan bedöms vara av allmänt intresse. Detta innebär att den publicerade frågan inte innehåller några uppgifter som går att härleda tillbaka till den som frågan berör eller till den som ställt frågan. Bedömer vi att frågan innehåller särskilt känsliga uppgifter kan vi komma att inte behandla frågan överhuvudtaget.

5. Hur länge sparar vi uppgifter om dig som är registrerad hos oss?

Vi sparar din e-postadress så länge som du väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev. Vi sparar din e-postadress i fem år om du loggat in i appen för att få kostnadsfri tillgång till Mamborado Logoped. Skickar du in en fråga till vår tjänst Fråga logopeden så raderar vi din fråga så snart vi svarat och lagt upp en anonymiserad fråga på hemsidan om frågan bedömts vara av allmänt intresse.

6. Vilka kan vi komma att dela information med?

Lingo AB använder molntjänster för inloggning till Mamborado Logoped och för utskick av nyhetsbrev.

7. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt till:

 • Att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig (så kallat registerutdrag) och information om behandlingen.
 • Att begära rättelse av felaktiga uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att komplettera med uppgifter som du tycker saknas och som är relevanta med hänsyn tagen till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
 • Radering av uppgifter om dig, vilket kan vara i fall där:
  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
  • du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Begränsning av behandling, vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid uppgifternas korrekthet utreds.
 • Att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring eller efter en intresseavvägning.
 • Dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall har rätt att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format och använda uppgifterna på annat håll. Detta gäller för uppgifter som du har tillhandahållit Lingo och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund.

Har du frågor kring integritet, personuppgifter eller dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta Lingo.

Telefon: 073 638 08 76
E-post: peter@lingostudios.com
Birger Jarlsgatan 57, 113 56 Stockholm

Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Lingo har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande behandlingen av dina personuppgifter.

Om cookies

En cookie är ett textdokument som sparas på din dator när du besöker en hemsida. När besöker lingostudios.com använder vi cookies för att få statistik över besöken på vår hemsida. Vi använder Google Analytics och Facebook, vilka är tjänster som använder sig av cookies.