Ca 60 % av barnen som går hos logoped får senare en neuropsykiatrisk diagnos såsom autism, ADHD/ADD eller utvecklingsstörning. Ett av de första symtomen på neuropsykiatriska svårigheter är ofta en försenad språkutveckling och barnet remitteras därför först till en logoped. De flesta logopeder är vana vid att identifiera barn med neuropsykiatriska svårigheter och många av dessa barn behöver språklig träning som komplement till övriga insatser. Vilka insatser som blir nödvändiga är helt beroende på vilka svårigheter barnet har. Det är viktigt att dessa barn fångas upp tidigt i livet för att de ska få rätt stöd från början. Det är också viktigt för att minska risken för nedsatt självkänsla och självdestruktivt beteende.

Tidiga tecken på neuropsykiatriska svårigheter

– Överaktivitet. Barnet har svårare än andra barn att sitta still och fokusera på en uppgift i taget – Det motsatta kan också gälla, att barnet har ovanligt lite energi, är passivt och inne i sin egen värld. – Sen språkutveckling – Svårigheter i samspelet med andra barn – Svårigheter med motoriken – Inlärningssvårigheter – Många föräldrar beskriver att barnet kan fokusera om det är något han/hon är intresserad och då även kan ha svårt att avsluta aktiviteten. I andra situationer kan det vara helt omöjligt för barnet att koncentrera sig.

Hur omgivningen kan tänka och agera

– Hitta en struktur i vardagen som fungerar för barnet, exempelvis med hjälp av bildscheman. – Olika former av AKK kan vara aktuellt att använda med barnet – Använd teckenstöd med barnet för att förtydliga det ni pratar om, för att underlätta för att barnet ska hålla fokus och för att barnet själv lättare ska kunna uttrycka vad han/hon vill. – Ge barnet pauser i vardagen. – Var uppmuntrande! Alla barn behöver höra att de är bra och det gäller även dessa barn. – Ge barnet möjligheten att lyckas. Ägna inte för mycket tid åt saker som ni vet att barnet inte klarar utan hitta saker som barnet faktiskt kan lyckas med som stärker barnets självkänsla.