Fråga: Vårt barn på fem år har en generell språkstörning, eventuellt verbal dyspraxi- men är ej färdigutredd. Detta har tagit oerhört lång tid. I dagsläget anser habiliteringen att hen inte behöver specifik talträning, utan att vi ska börja med att fokusera på det kommunikativa syftet med språket. Just nu känns det tungt att specifik talträning ej är aktuellt, då vi anser att det borde ske parallellt? Till saken hör också att detta är ett mycket socialt och kommunikativt barn, men som har oerhörda svårigheter att uttala orden rätt och har lite svårt med koncentrationsförmågan. Vi har de senaste tre åren använt TAKK, bildkartor och berättarbok. Vi kämpar varje dag! Men är det rimligt att talträning ska utebli helt tills vidare?

Svar: Bra att ni fortsätter att kämpa på för ert barn! Det låter mycket positivt att hen är ett socialt och kommunikativt barn eftersom det då finns en grundmotivation att utgå ifrån. Eftersom jag inte själv har gjort utredningen så är det svårt för mig att säga vad som är rätt eller fel i just det här fallet. Det kan vara så att er logoped har gjort bedömningen att ert barn bara orkar en sorts träning i taget eller inte är helt redo för uttalsträning än. Oftast brukar man börja med att träna det som är det största problemet för att barnet ska göra sig förstått. Om barnet exempelvis har svårt med att bygga meningar, böja orden rätt eller har brister i ordförråd kan det vara bra att börja behandla de färdigheterna eftersom dessa är viktigare för barnet att kunna när hen pratar med andra än att hen har ett bra uttal. Med barn som har dyspraxi brukar jag dock försöka varva träningen om det är möjligt eftersom uttalssvårigheterna oftast i de fallen tar längre tid att behandla. Antingen kan man kombinera uttalsträning och annan behandling eller också bestämma att man arbetar några veckor med exempelvis grammatikbehandling och några veckor dyspraxibehandling. Det beror på vad som passar ert barn bäst. Prata med er logoped och diskutera olika möjligheter. Kanske har logopeden en bra förklaring till beslutet men inte lyckats förklara det tillräckligt bra för er. Titta gärna på mina svar till andra föräldrar och se om ni hittar något tips som även skulle kunna fungera för ert barn. 

Lycka till!